Informacja2016-11-22  
Poradnia wydaje na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) opinie w sprawach:
 1. Wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
 2. Przyspieszenia oraz odroczenia obowiązku szkolnego.
 3. Pozostawienia ucznia klasy I - III szkoły podstawowej na drugi rok w tej samej klasie.
 4. Kwalifikowania do klas terapeutycznych.
 5. Zwolnienia ucznia z wadą słuchu, głęboką dysleksją, afazja lub niepełnosprawnościami sprzężonymi z nauki drugiego języka obcego.
 6. Udzielenie zezwolenia na indywidualny program albo tok nauki.
 7. Przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy.
 8. Dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.
 9. Przyjęcia do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej kandydata z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia.
 10. Przystąpienia ucznia - absolwenta z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się do sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego, dojrzałości maturalnej, zawodowego, w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych ucznia - absolwenta.
 11. Innych określonych w odrębnych przepisach.

Poradnia na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) wydaje orzeczenia:

 1. O potrzebie kształcenia specjalnego dzieci i młodzieży z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy: niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją), z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera) i z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz dla uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym i niedostosowanych społecznie.
 2. O potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim.
 3. O potrzebie indywidualnego nauczania oraz indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły.

Posiedzenia Zespołu Orzekającego odbywają się w czwartki w godz. 12.00-14.00 (w sytuacjach losowych w miarę potrzeb)