DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI2023-12-14  
<p>Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wolsztynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiot&oacute;w publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wolsztynie (strona internetowa: <strong><a href="https://poradnia.powiatwolsztyn.pl/">poradnia.powiatwolsztyn.pl</a></strong>)</p> <p>&nbsp;</p> <ul> <li>Data publikacji strony internetowej: 2016-12-22</li> <li>Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-08-30</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p>Status zgodności z ustawą<br /> Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiot&oacute;w publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Niespełnione wymagania</p> <ul> <li>Część plik&oacute;w nie jest dostępna cyfrowo.</li> <li>Brak odpowiedniej struktury nagł&oacute;wkowej artykuł&oacute;w.</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p>Powody braku spełniania wymagań</p> <ul> <li>Serwis zawiera dokumenty PDF, w oparciu o dokumenty Word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) &ndash; lub są skanami dokument&oacute;w. W miarę możliwości będziemy to poprawiać oraz dokładać starań, by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p>Przygotowanie deklaracji dostępności</p> <ul> <li>Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-12-12</li> <li>Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p>Skr&oacute;ty klawiaturowe</p> <ul> <li>Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skr&oacute;t&oacute;w klawiaturowych.</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p>Informacje zwrotne i dane kontaktowe</p> <ul> <li>W przypadku problem&oacute;w z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pani Kinga Małecka ppppwolsztyn@wp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 665-181-242 oraz 68/384-20-82. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p>Informacje zwrotne i dane kontaktowe<br /> Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o kt&oacute;rą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz spos&oacute;b kontaktu.&nbsp; Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej spos&oacute;b przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie p&oacute;źniej niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny spos&oacute;b dostępu&nbsp; do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odm&oacute;wi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.<br /> Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich (strona internetowa: <a href="https://bip.brpo.gov.pl">https://bip.brpo.gov.pl/pl</a>)</p> <p>&nbsp;</p> <p>Dostępność architektoniczna<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;wojew&oacute;dztwo Wielkopolskie<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;powiat wolsztyński<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;gmina Wolsztyn<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;ul. 5 Stycznia 5<br /> &bull;&nbsp;&nbsp; &nbsp;64-200 Wolsztyn</p> <p>&nbsp;</p> <p>Parking</p> <ul> <li>Są wyznaczone miejsca parkingowe dla os&oacute;b niepełnosprawnych. Znajdują się w pobliżu wejścia do budynku.</li> <li>Parking znajduje się przy budynku.</li> <li>W budynku znajduje się podjazd dla os&oacute;b niepełnosprawnych.</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p>Pies asystujący</p> <ul> <li>Istnieje możliwość przyjścia z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Należy pamiętać o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.&nbsp; &nbsp;</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p>Wejście do budynku</p> <ul> <li>Wejście do poradni znajduje się na parterze budynku Starostwa Powiatowego &ndash; wejście B. Wejście do budynku wymaga pokonania schod&oacute;w zewnętrznych z 5 stopniami wyposażonymi w poręcze i gumy antypoślizgowe. Osoby z niepełnosprawnościami korzystać mogą z podjazdu dla os&oacute;b niepełnosprawnych zlokalizowanego przy ul. 5 Stycznia 5 (wejście boczne) &ndash; prośbę o otwarcie należy zasygnalizować dzwonkiem przy wejściu</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p>Przestrzeń za wejściem</p> <ul> <li>Aby dostać się do poradni należy wejściem B wejść schodami na poziom I (parter). Poradnia zlokalizowana jest po prawej stronie za oznaczonymi drzwiami (r&oacute;wnież dla os&oacute;b słabowidzących i niewidomych)</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p>Ciągi poziome</p> <ul> <li>Pomieszczenia znajdują się na jednej kondygnacji (parter)</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p>Pomieszczenia</p> <ul> <li>Pomieszczenia są dostępne dla os&oacute;b na w&oacute;zkach</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p>Łazienka</p> <ul> <li>W budynku dostępna jest toaleta dla os&oacute;b niepełnosprawnych</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p>Aplikacje mobilne</p> <ul> <li>brak</li> </ul> <p><br /> &nbsp;</p> <p><br /> &nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>