INFORMACJA DLA RODZICÓW I NAUCZYCIELI2021-10-14  
<p>W ciągu całego roku szkolnego 2021/2022 Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wolsztynie obejmuje opieką psychologiczno-pedagogiczną dzieci i młodzież z Powiatu Wolsztyńskiego, w tym:</p> <p>&nbsp;</p> <ul> <li>z zaburzeniami rozwoju;</li> <li>z og&oacute;lnymi trudnościami w nauce (w tym młodzież w celu skierowania do szk&oacute;ł przysposabiających do pracy);</li> <li>dzieci i młodzież sprawiającą trudności wychowawcze (w tym uczniowie zagrożeni niedostosowaniem społecznym oraz niedostosowani społecznie celem wydania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego);</li> <li>dzieci i młodzież niepełnosprawną (r&oacute;wnież w celu wydania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego);</li> <li>dzieci i młodzież, kt&oacute;rym stan zdrowia utrudnia lub uniemożliwia uczęszczanie do przedszkola, szkoły celem wydania orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego bądź indywidualnego nauczania (na podstawie dokumentacji medycznej);</li> <li>dzieci i młodzież w sytuacjach kryzysowych;</li> <li>dzieci i młodzież szczeg&oacute;lnie uzdolnioną (r&oacute;wnież w celu wydania opinii w sprawie indywidualnego toku lub programu nauki);</li> <li>dzieci i młodzież w celu diagnozy pod kątem dysleksji rozwojowej i dyskalkulii:</li> <li>o rozpoznanie dysleksji w szkole podstawowej;</li> <li>o w wyjątkowych przypadkach badanie może zostać przeprowadzone w szkole ponadpodstawowej na wniosek rady pedagogicznej;</li> <li>młodzież w celu diagnozy preferencji i predyspozycji zawodowych, porad i konsultacji dotyczących wyboru zawodu i szkoły;</li> <li>w ciągu całego roku szkolnego prowadzone są porady i konsultacje dla rodzic&oacute;w;</li> <li>poradnia prowadzi &bdquo;Szkołę dla Rodzic&oacute;w i Wychowawc&oacute;w&rdquo;, dzięki kt&oacute;rej uczestnicy mają możliwość podniesienia swoich kompetencji wychowawczych;</li> <li>istnieje możliwość przeprowadzenia przesiewowych badań słuchu w ciągu całego roku szkolnego;</li> <li>w bieżącym roku planuje się prowadzenie w poradni w ferie zimowe: cyklu zajęć &bdquo;Ortografia na 6&rdquo; dla uczni&oacute;w kl. IV-V SP;</li> <li>prowadzona jest grupa wsparcia pedagog&oacute;w szkolnych i doradc&oacute;w zawodowych; dodatkowo planuje się prowadzenie grupy wsparcia dla nauczycieli w związku z sytuacją pandemiczną i powrotem uczni&oacute;w z nauczania zdalnego;</li> <li>planowane jest r&oacute;wnież prowadzenie na terenie poradni zajęć dla uczni&oacute;w rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne z elementami socjoterapii.</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><strong>UWAGA!</strong></p> <ul> <li>Wszystkie porady, konsultacje, badania, zajęcia warsztatowe i terapeutyczne oraz szkolenia prowadzone w tutejszej poradni są bezpłatne.</li> <li>Poradnia przyjmuje dzieci i młodzież uczęszczającą do plac&oacute;wek oświatowych na terenie powiatu wolsztyńskiego, o przyjęciu dziecka nieuczęszczającego do plac&oacute;wki oświatowej decyduje miejsce zamieszkania (Powiat Wolsztyński).</li> </ul>