czcionka: Zmiana wielkości czcionek Zmiana wielkości czcionek Zmiana wielkości czcionek
kontrast: A A
Dostępność

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

2023-12-14
 

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wolsztynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wolsztynie (strona internetowa: poradnia.powiatwolsztyn.pl)

 

 • Data publikacji strony internetowej: 2016-12-22
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-08-30

 

Status zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej.

 

Niespełnione wymagania

 • Część plików nie jest dostępna cyfrowo.
 • Brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

 

Powody braku spełniania wymagań

 • Serwis zawiera dokumenty PDF, w oparciu o dokumenty Word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) – lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać oraz dokładać starań, by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.

 

Przygotowanie deklaracji dostępności

 • Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-12-12
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Skróty klawiaturowe

 • Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pani Kinga Małecka ppppwolsztyn@wp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 665-181-242 oraz 68/384-20-82. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.  Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu  do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich (strona internetowa: https://bip.brpo.gov.pl/pl)

 

Dostępność architektoniczna
•    województwo Wielkopolskie
•    powiat wolsztyński
•    gmina Wolsztyn
•    ul. 5 Stycznia 5
•    64-200 Wolsztyn

 

Parking

 • Są wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Znajdują się w pobliżu wejścia do budynku.
 • Parking znajduje się przy budynku.
 • W budynku znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych.

 

Pies asystujący

 • Istnieje możliwość przyjścia z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Należy pamiętać o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.   

 

Wejście do budynku

 • Wejście do poradni znajduje się na parterze budynku Starostwa Powiatowego – wejście B. Wejście do budynku wymaga pokonania schodów zewnętrznych z 5 stopniami wyposażonymi w poręcze i gumy antypoślizgowe. Osoby z niepełnosprawnościami korzystać mogą z podjazdu dla osób niepełnosprawnych zlokalizowanego przy ul. 5 Stycznia 5 (wejście boczne) – prośbę o otwarcie należy zasygnalizować dzwonkiem przy wejściu

 

Przestrzeń za wejściem

 • Aby dostać się do poradni należy wejściem B wejść schodami na poziom I (parter). Poradnia zlokalizowana jest po prawej stronie za oznaczonymi drzwiami (również dla osób słabowidzących i niewidomych)

 

Ciągi poziome

 • Pomieszczenia znajdują się na jednej kondygnacji (parter)

 

Pomieszczenia

 • Pomieszczenia są dostępne dla osób na wózkach

 

Łazienka

 • W budynku dostępna jest toaleta dla osób niepełnosprawnych

 

Aplikacje mobilne

 • brak


 


 

 

 

 

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

ul. 5-go Stycznia 5,
(budynek Starostwa "B" - parter)
64-200 Wolsztyn

ppppwolsztyn@wp.pl

adres skrytki na platformie e-puap:
/ppppwolsztyn/SkrytkaESP

tel./fax +48 68 384 20 82
tel. kom. 665-181-242

 liczba odwiedzin: 281995      online: 1