czcionka: Zmiana wielkości czcionek Zmiana wielkości czcionek Zmiana wielkości czcionek
kontrast: A A

INFORMACJA DLA RODZICÓW I NAUCZYCIELI

2021-10-14

W ciągu całego roku szkolnego 2021/2022 Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wolsztynie obejmuje opieką psychologiczno-pedagogiczną dzieci i młodzież z Powiatu Wolsztyńskiego, w tym:

 

 • z zaburzeniami rozwoju;
 • z ogólnymi trudnościami w nauce (w tym młodzież w celu skierowania do szkół przysposabiających do pracy);
 • dzieci i młodzież sprawiającą trudności wychowawcze (w tym uczniowie zagrożeni niedostosowaniem społecznym oraz niedostosowani społecznie celem wydania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego);
 • dzieci i młodzież niepełnosprawną (również w celu wydania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego);
 • dzieci i młodzież, którym stan zdrowia utrudnia lub uniemożliwia uczęszczanie do przedszkola, szkoły celem wydania orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego bądź indywidualnego nauczania (na podstawie dokumentacji medycznej);
 • dzieci i młodzież w sytuacjach kryzysowych;
 • dzieci i młodzież szczególnie uzdolnioną (również w celu wydania opinii w sprawie indywidualnego toku lub programu nauki);
 • dzieci i młodzież w celu diagnozy pod kątem dysleksji rozwojowej i dyskalkulii:
 • o rozpoznanie dysleksji w szkole podstawowej;
 • o w wyjątkowych przypadkach badanie może zostać przeprowadzone w szkole ponadpodstawowej na wniosek rady pedagogicznej;
 • młodzież w celu diagnozy preferencji i predyspozycji zawodowych, porad i konsultacji dotyczących wyboru zawodu i szkoły;
 • w ciągu całego roku szkolnego prowadzone są porady i konsultacje dla rodziców;
 • poradnia prowadzi „Szkołę dla Rodziców i Wychowawców”, dzięki której uczestnicy mają możliwość podniesienia swoich kompetencji wychowawczych;
 • istnieje możliwość przeprowadzenia przesiewowych badań słuchu w ciągu całego roku szkolnego;
 • w bieżącym roku planuje się prowadzenie w poradni w ferie zimowe: cyklu zajęć „Ortografia na 6” dla uczniów kl. IV-V SP;
 • prowadzona jest grupa wsparcia pedagogów szkolnych i doradców zawodowych; dodatkowo planuje się prowadzenie grupy wsparcia dla nauczycieli w związku z sytuacją pandemiczną i powrotem uczniów z nauczania zdalnego;
 • planowane jest również prowadzenie na terenie poradni zajęć dla uczniów rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne z elementami socjoterapii.

 

UWAGA!

 • Wszystkie porady, konsultacje, badania, zajęcia warsztatowe i terapeutyczne oraz szkolenia prowadzone w tutejszej poradni są bezpłatne.
 • Poradnia przyjmuje dzieci i młodzież uczęszczającą do placówek oświatowych na terenie powiatu wolsztyńskiego, o przyjęciu dziecka nieuczęszczającego do placówki oświatowej decyduje miejsce zamieszkania (Powiat Wolsztyński).

<- powrót
Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

ul. 5-go Stycznia 5,
(budynek Starostwa "B" - parter)
64-200 Wolsztyn

ppppwolsztyn@wp.pl

adres skrytki na platformie e-puap:
/ppppwolsztyn/SkrytkaESP

tel./fax +48 68 384 20 82
tel. kom. 665-181-242

 liczba odwiedzin: 248027      online: 1